Səhiyyə sahəsində çalışan, öz həyatlarını tibb xidmətinə həsr edən insanlar çox şərəfli adamlardır. Onların hər biri çalışmalıdır ki, bu şərəfli adı daim yüksəklərə qaldırsın.
Heydər Əliyev
Faydalı saytlar

Şüa diaqnostikası ixtisası üzrə test nümunələrinə yeni bölmələr əlavə edilmişdir

Tarix : 2016-05-06 12:10:50 | Oxunub : 5573

Şüa diaqnostikası ixtisası üzrə test nümunələrinə yeni bölmələr əlavə edilmişdir

 

Bölmə 1. Şüa diaqnostikasının ümumi sualları 

Bölmə 2. Şüa diaqnostikasının anatomik əsasları 

Bölmə 3. Şüa diaqnostika üsullarinin fiziki-texniki təməlləri və radioloji təhlükəsizlik 

Bölmə 4. Şüa diaqnostik metodların pato-morfoloji korrelyasiyası 

Bölmə 5. Baş və boyun xəstəliklərinin şüa diaqnostikası 

Bölmə 6. Tənəffüs üzvlərinin və divararaliği orqanlarinin xəstəliklərinin şüa diaqnostikası 

Bölmə  7. Həzm və qarin boşluğu orqanlarının xəstəliklərinin şüa diaqnostikası 

Bölmə 8. Süd vəzi, səthi üzvlərin və limfatik damarların xəstəliklərinin şüa diaqnostikası 

Bölmə 9. Ürək-damar xəstəliklərinin şüa diaqnostikası 

Bölmə 10. Dayaq hərəkət sisteminin şüa diaqnostikası 

Bölmə 11. Böyrəklərin və sidik – cinsiyyət üzvlərinin  şüa diaqnostikası 

Bölmə 12. Pediatriyada şüa diaqnostikası 

Bölmə  13. Pozitron emission tomoqrafiya (PET) və radionuklid diaqnostikası. 

Bölmə 14.Təcili-təxirəsalınmaz radiologiyanın əsasları 

Bölmə  15. Neyroradiologiya 

Bölmə  16. Mama- ginekologiyada radioloji diaqnostika 

Bölmə  17. USM 

Bölmə 18. MRT 

Bölmə 19. KT 

Bölmə 20. Onkoloji xəstəliklərin radioloji diaqnostikası 

Bölmə 21. Endokrin xəstəliklərin radiologiyası 

Bölmə 22. Anadangəlmə, irsi və metobolik xəstəliklərin radiologiyası 

 

Şüa diaqnostika ixtisası üzrə əlavə sualların  istinad etdiyi ədəbiyyatlar 

-Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с.  

-Ədəbiyyat: «Руководство по ядерной медицине» под ред. Т.П.Сиваченко. Киев.1998.536с.  

-Ədəbiyyat: D.Sutton “Radiology and Imaging for Medical Students”. London. 1988. 252 p.  

-Ədəbiyyat: Baxşiyev B.Ə. Radiodiaqnostika. Bakı. 2007. 446 s.  

-Ədəbiyyat: Kraniospiral Maqnyetik Rzonans. Edit. Prof. Dr. İlhan Erden. 2003, səhfə 99  

-Ədəbiyyat: Основные диагностические критерии в доказательной диагностической медицине. Рекомендации ВОЗ 2001  

-Ədəbiyyat: Direct Diagnosis in Radiology, Vascular Imaging, Karl-Juergen Wolf, 2011  

-Ədəbiyyat: Ультразвуковая гинекология. М.Н.Буланов. Видар. 2011. 312 с.                                                     

Ədəbiyyat: “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Qanunvericiliyi”. Bakı. 2004. 264 s.  

Ədəbiyyat: А.Я. Кацман «Лучевые нагрузки и противолучевая защита при рентгенодиагностических процедурах» Л.Медицина. 1966. 240 с.  

Ədəbiyyat: Ю.М. Никитин, А.И. Труханова, УЗИ допплерографическая диагностика в клинике, 2004  

Ədəbiyyat: Direct Diagnosis in Radiology, Gastrointestinal İmaging, H.J.Brambs 2010; Pocket Radiologist, Abdominal, Federle, Fishman, Jeffrey, Anne, 2003  

Ədəbiyyat: Pocket Radiologist, Abdominal; Federle, Fishman, Jeffrey, Anne, 2003 

Ədəbiyyat: УЗИ перинатальных поражений головного мозга; Зубарева Е.А., Дворяковский И.В., Зубарев А.Р., Сугак А.Б., 1999 

Ədəbiyyat: Radiology /, Metha, D. Bell - 2006 

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с. 

Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с. 

Ədəbiyyat: Д.Кац, К. Мас, С. Гроскин «Секреты рентгенологии». Пер. с анг.. М-СПб, 2003, 704 с. 

Ədəbiyyat: Е.М.Каган «Рентгенодиагностика заболеваний пищевода». М. 1968. 225 с. 

Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 

Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютерная томография органов грудной полости».2003. 371с. 

Ədəbiyyat: Ф.И.Тодуа, В.Д.Федоров, М.И.Кузин «Компьютерная томография органов брюшной полости». 1991. 446с. 

Ədəbiyyat: “MRT of liver” G.Schneider, İtalia. 2006. 429 p. 

Ədəbiyyat: Рябкин И.Х., Акпербеков А.А. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений диафрагмы. М., 1973. 208c. 

Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 

Ədəbiyyat: Петров В.И. Клинико-рентгенологическая диагностика кишечной непроходимости. М., 1964. 186 c. 

Ədəbiyyat: Б.А.Бахшиев. Лучевая диагностика. Баку. 2001. 522 с. 

Ədəbiyyat: П.И.Власов. Рентген диагностика заболеваний органов пищеварения. М. 2008. 280 с. 

Ədəbiyyat: B.Baxşiyev Ümumi rentgenologiya. Bakı. 1976 

Ədəbiyyat: Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. Под редакцией В.В. Митькова. 1 том, стр.77 

Ədəbiyyat: O.K.Şirəliyev, S.Q. Xankişiyeva.Xəstəliklərin ultrasəs diaqnostikası, səh. 150 - 152 

Ədəbiyyat: Под ред. Г.Е.Труфанова «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез». СПб. 2006. 231 с. 

Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.  

-Ədəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с. 

Ədəbiyyat: Nəsirova F.C. Cərrahi müdaxilə tələb olunan ürək xəstəliklərinin rentgen diaqnostikası. Bakı. 2009. 22 s.  

-Ədəbiyyat: Линденбратен Л.Д, Королюк И.П. Медицинская радиология и рентгенология. М., 1993. 556 c.  

Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия. Под ред. В.И.Бураковского, Л.А.Бокерия.  М.Медицина. 1989. 752 с. 

Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с. 

Ədəbiyyat: И.Г.Лагунова «Рентгеноанатомия скелета». М. Медицина. 1981. 368 с. 

Ədəbiyyat: Веснин А.Г., Семенов И.И. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». М. 2002. 181 с. 

Ədəbiyyat: «Секреты рентгенологии». Под ред. Дуглас С.Кац и др.. М.2003. 704 с. 

Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964 

Ədəbiyyat: “MRI in practice”- Catherine Westbrook, Carolyn Kaut, UK. 1998. 305 p 

Ədəbiyyat: Clinical Anatomy for Medical Students, Richard S. Snell, 1995 

Ədəbiyyat: Stoller, Tirman, Bredella et al. Diagnostic İmaging- Ortopaedics , AMYRSYS,2004 

Ədəbiyyat: E. Rummeni, P. Raymer - МРТ тела. Москва, 2014 , 848 с. 

Ədəbiyyat: Г.Е.Труфанов, С.Б.Петров, В.В.Рязанов, А.М.Опекунова, А.В.Мищенко «Рентгенологический атлас мочевых органов» Санкт Петербург. 2007. 336 с.

Ədəbiyyat: Пытель А.Я., Пытель Ю.А. Рентгенодиагностика урологических заболеваний. М., 1966 

Ədəbiyyat: Бахшиев Б.А. Лучевая диагностика. Баку, 2001. 522 c. 

Ədəbiyyat: “MRI manual of pelvic cancer”- Paul A Haulse, Bernadette M.Carrington, UK.2004. 343 p. 

Ədəbiyyat: В.Н.Демидов, Ю.А.Пытель, А.В.Амосов «Ультразвуковая диагностика в уронефрологии». М.Медицина. 1989. 110 с. 

Ədəbiyyat: Direct Diagnosis in Radiology, Urogenital İmaging; B.Hamm, P.Asbach, D.Beyersdorff, P.Hein, U.Lemke, 2010 

Ədəbiyyat: İntroduction to Vascular Ultrasonography; W.Zwiebel, J.Pellerito, 2006 

Ədəbiyyat: Diagnostic İmaging  Ultrasound  Azmy 2000. Amyrsys. 

Ədəbiyyat: Diagnostic İmaging  Basics 2006.  Lippincott 

Ədəbiyyat: Секреты ультразвуковой диагностики. Под ред. В.Догра. Д.Рубенс. Пер. с анг. М. 2005. 456 с. (c.338) 

Ədəbiyyat: Г.А.Зубовский «Лучевая и ультразвуковая диагностика заболеваний печени и желчных путей». М.Медицина. 1988. 240 с. (c37) 

Ədəbiyyat: Бахшиев Б.А. Лучевая диагностика. Баку. 2001. 522 c. 

Ədəbiyyat: Diagnostic İmaging, Head and Neck, Harnsberger, 2006-2007 

Ədəbiyyat: Diagnostic İmaging  Ultrasound  Azmy 2000.  Amyrsys 

Ədəbiyyat: Г.А.Зедгенидзе «Клиническая Рентгенорадиология». Москва. 1995. 364 с. 

Ədəbiyyat: Т.И.Сиваченко, Д.С.Мечев «Руководство по Ядерной Медицине». Киев. 1998. 534с. 

Ədəbiyyat: Holger Petterson MD «Общее руководство по радиологии» Институт NICER, Москва. 1995. 1330 с., часть1 

Ədəbiyyat: Direct Diagnosis in Radiology, Pediatric Imaging, G.Staatz, D.Honnef, W.Piroth, T.Radkow, 2010 

Ədəbiyyat: Diaqnostic İmaging-A.Osborne 

Ədəbiyyat: Diagnostic İmaging, Gynecology, Hricak, 2007 

Ədəbiyyat: Diagnostic İmaging, Women Pathology, Hricak, 2005 

Ədəbiyyat: В. Догра: Секреты ультразвуковой диагностики 2005 

Ədəbiyyat: Секреты ультразвуковой диагностики. Под.ред. В.Догра. Д.Рубенс. 

Ədəbiyyat: O.K.Şirəliyev, S.Q. Xankişiyeva.Xəstəliklərin ultrasəs diaqnostikası, səh. 98 

Ədəbiyyat:Radiology/, Metha, D. Bell - 2006 

Ədəbiyyat: И.Х.Рабкин, А.А.Акпербеков. Рентгендиагностика заболеваний и повреждений диафрагмы. М. 1975. 167 с. 

Ədəbiyyat: Основы УЗИ: Ультразвуковая диагностика в хирургии: основные сведения и клиническое применение: Харнесс Дж. 2005 

Ədəbiyyat: Узи в гастроентерологии. Савелло В.Е. 2010. 136c. «Практическое руководство по ультразвуковой диагностике» под ред.Митькова. Видар-М. М.2003. 698c. 

Ədəbiyyat: Direct Diagnosis in Radiology, Gastrointestinal İmaging, H.J.Brambs, 2010 

Ədəbiyyat: Introduction to Vascular Ultrasonography; W.Zwiebel, J.Pellerito, 2006 

Ədəbiyyat: Секреты ультразвуковой диагностики. Под ред.В.Догра. Д.Рубенс. Пер.с.анг.2005.456 с. 

Ədəbiyyat: Дифференциальная ультразвуковая диагностика в гинекологии Медведев М.В., Зыкин Б.И., Хохолин В.Л., 1997 

Ədəbiyyat: Ультразвуковая гинекология. М.Н.Буланов. Видар.2011. с.312 

Ədəbiyyat: B.Baxşiyev. Ümumi rentgenologiya. Bakı. 1976 

Ədəbiyyat: Direct Diagnosis in Radiology,Pediatric Imaging, G.Staatz, D.Honnef, W.Piroth, T.Radkow 2010; Atlas of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, P.M.Doubilet, C.B.Benson, 2009 

Ədəbiyyat: Диагностическая нейрорадиология В.Н. Корниенко, И.Н. Пронин - 2008-2012; Нейрорадиология - Трофимова Т.Н. – Практическое руководство – 2005; Barkovich A.J Pediatric Neuroimaging -2008; Radiology/, Metha, D. Bell - 2006

 Ədəbiyyat:  Textbook of Radiology and İmaging – D. Sutton 2009 

Ədəbiyyat: Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз. Пер. с анг. М. 2009. c. 257 

Ədəbiyyat: Нейрорадиология - Трофимова Т.Н. – Практическое руководство – 2005

Ədəbiyyat:  Radiology/, Metha, D. Bell - 2006 

Ədəbiyyat:  Диагностическая нейрорадиология В.Н. Корниенко, И.Н. Пронин - 2008-2012 

Ədəbiyyat: Ю.М. Никитин, УЗИ допплерография в поражении магистральных артерий головы и основания черепа, 1993 

Ədəbiyyat: Diagnostic İmaging, Pediatrics, Donnely 2008 

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 

Ədəbiyyat: Expert DDX – Head and Neck; Harnsberger, Glastonbury, Michel, Koch, 2009 

Ədəbiyyat: Д. Странг, Секреты компьютерной томографии, 2009. c.422 

Ədəbiyyat: Дифференциальная ультразвуковая диагностика в гинекологии. Медведев М.В., Зыкин Б.И., Хохолин В.Л. 

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging, Gynecology, Hricak 2007

 Ədəbiyyat: Pediatric radio diagnosis, Coff, 2001 

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging. Head and Neck. Harnsberger. 2006 - 2007 

Ədəbiyyat: Секреты рентгенологии. Д. Кац, Р. Kейвин, 2003 

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging, Ultrasound, Ahuija 2007 

Ədəbiyyat: Textbook of Diagnostic Ultrasonography, Sandra L. Hagen – Ansert, 2005 

Ədəbiyyat:  Нейрорадиология - Трофимова Т.Н. – Практическое руководство – 2005 

Ədəbiyyat: Taybi & Latchman‘s  “Radiology of   Syndromes, Metabolic diseases, and Skeletal Dysplasias “ Mosby  5-th edition. 2007

 Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging – NURORADİOLOGY, Osborn,  2005 

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging – ULTRASOUND, Ahuja,  2008 

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging – PEDİATRİCS , Donnely,  2007 

Ədəbiyyat: Диагностическая нейрорадиология В.Н. Корниенко, И.Н. Пронин - 2008-2012 

Ədəbiyyat: Radiology/, Metha, D. Bell - 2006 

Ədəbiyyat: Barkovich A.J Pediatric Neuroimaging -2008 

Ədəbiyyat: Textbook of Radiology and İmaging – D. Sutton 2009 

Ədəbiyyat: А.Г.Веснин, И.И Семенов. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». Москва. 2002. часть1. 181c. 

Ədəbiyyat: Дж.Г.Стрэнг, В.Догра «Секреты компьютерной томографии». М.2009, 444 с. 

Ədəbiyyat: Diagnostic İmaging - Pediatric neuroradiology - J Barkowich. 2009 

Ədəbiyyat: Clinical Anatomy for Medical Students. Richard S.Snell. 1995 

Ədəbiyyat: Taybi & Latcman - Radiology of syndromes. Mosby, 2009 

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging. Head and Neck. Harnsberger. 2006 - 2007. 

Ədəbiyyat: “ Diagnostic imaging- Abdomen, Federle “Amyrsys” , 2008. 

Ədəbiyyat: “ Diagnostic imaging- Pediatrics - “Amyrsys” , 2008. 

Ədəbiyyat: E. Stoller, Musculoskeletal radiology ., Raven 2011 

Ədəbiyyat: Diagnostic İmaging Basics 2006. Lippincott , 

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging. Ultrasound . AHUJA. 2006 - 2007. 


Digər Xəbərlər